Ασφάλεια αυτοκινήτου πακέτα

Το Βασικό Πακέτο περιλαμβάνει:

Τρίμηνο Εξάμηνο Ετήσιο
Ίπποι: 4 εως 6 40,31 € 74,78 € 128,31 €
7 εως 8 43,42 € 80,67  138,39 
9 εως 10 51,09  95,29 51,09 
11 εως 12 55,17  103,06 € 176,45 
13 εως 14 58,62  109,64 187,63 
15 εως 20 64,15  120,17 € 205,53 
21 και άνω 68,99 € 129,39  € 221,21 

* Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα €1.220.000,00.-

* Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα € 1.220.000,00.-

* Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά  (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς

* Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

* Θραύση καθρεπτών

* Νομικές συμβουλές

* Φροντίδα Ατυχήματος

* Αντικατάσταση οχήματος

* Φροντίδα Αποζημίωσης