Ασφάλεια αγροτικού πακέτα

Το Βασικό Πακέτο περιλαμβάνει:

Τρίμηνο Εξάμηνο Ετήσιο
Ίπποι: έως 10 31,22 € 57,40 € 98,50 €
11έως 15 40,35 € 74,79  128,07 
16 έως 20 42,97  79,76  136,41 
21 έως 30 44,60  82,87 € 141,81 
31 έως 40 46,22  85,97  147,07 
41 έως 55 48,83  90,94 € 155,52 
56 έως 75 51,45 € 95,92 € 163,98 
76 & άνω 62,53 € 117,03 € 199,87 €

* Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα €1.220.000,00.-

* Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα € 1.220.000,00.-

* Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά  (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς

* Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

* Θραύση καθρεπτών

* Νομικές συμβουλές

* Φροντίδα Ατυχήματος

* Αντικατάσταση οχήματος

* Φροντίδα Αποζημίωσης