Ασφάλεια φορτηγού πακέτα

Το Βασικό Πακέτο περιλαμβάνει:

Τρίμηνο Εξάμηνο Ετήσιο
Ίπποι: έως 10 51,44 € 95,91 € 163,87 €
11έως 15 66,16 € 123,95  211,63 
16 έως 20 72,20  135,45  231,19 
21 έως 30 79,82  149,96 € 255,86 
31 έως 40 88,22  165,96  283,05 
41 έως 55 326,10  191,28 € 326,10 
56 έως 75 372,73 € 218,71 € 372,73 
76 & άνω 129,03 € 243,70 € 415,20 €

* Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα €1.220.000,00.-

* Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα € 1.220.000,00.-

* Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά  (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη διαρροής υγρών(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων (Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο(Σωματικές Βλάβες - Υλικές Ζημιές)

* Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς

* Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

* Θραύση καθρεπτών

* Νομικές συμβουλές

* Φροντίδα Ατυχήματος

* Αντικατάσταση οχήματος

* Φροντίδα Αποζημίωσης